వచ్చాక, ఉండడానికి పశువుల పాక తప్ప వాళ్లకు వేరే చోటు దొరకలేదు. Cookies help us deliver our services. వారు సరిగ్గా ఒకరినొకరు తెలుసుకోక ముందే వారికి బిడ్డ పుట్టవచ్చు, ఆ పుట్టిన బిడ్డను 24 గంటలూ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. See in Tamil. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. and Moon sign associated with the name Hasini is Cancer. arrive meaning in Telugu | arrive యొక్క తెలుగు అర్ధం . Definition in Telugu: ఒక స్థలం, సంస్థ లేదా వ్యక్తుల గుంపు గురించి సమాచారాన్ని అందించే చారిత్రక పత్రాలు లేదా రికార్డుల సేకరణ Tamil Translations of Arrived. నాకెలాంటి కారణమూ చెప్పబడలేదు, కానీ నేను గ్రీస్కు, అక్కడి బ్రాంచ్ కమిటీకి మరొక ఉత్తరం చదవబడింది, అందులో నన్ను బ్రాంచ్ కమిటీ. అనేక భాషలు మాట్లాడే వలస సమాజాలు ఏర్పడ్డాయి. : reach a place at the end of a journey or a stage in a journey. రాక. Telugu Translation. arrival time translation in English-Telugu dictionary. ARRIVE AT meaning in telugu, ARRIVE AT pictures, ARRIVE AT pronunciation, ARRIVE AT translation,ARRIVE AT definition are included in the result of ARRIVE AT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. సరుకు ఎగుమతి ; Synonyms. Telugu boys names: Baby boy names in Telug hasini meaning in telugu. If we see it as a larger area, we … వచ్చు : Vaccu set in: చేరు: Cēru attain, associate, unify: Find more words! ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. “మనుష్యకుమారుడు వచ్చుపర్యంతము” తన శిష్యులు తమప్రాంతమందు ప్రకటించుపనిని, చెప్పినప్పుడు, ఆర్మగెద్దోనునందు యెహోవా ప్రతిదండనాధికారిగా మహిమాయుతుడైన యేసుక్రీస్తు రాకముందు స్థాపించబడిన దేవుని రాజ్యమును గూర్చి భూమియంతట ప్రకటించుటను తన శిష్యులు. భారీకాయుడైన గొల్యాతు, “జీవముగల దేవుని సైన్యములను” రెచ్చగొడుతూ మాట్లాడడాన్ని విన్నాడు. Telugu Translation. Arrive. Meaning of Arrived. , విశ్రాంతిదినమును ఆయన బహుశ ఎక్కడ గడిపియుండవచ్చును? of the baby, who requires attention 24 hours a day. They suggested such a species could have been driven to extinction prior to the. Next Next post: Arrogance Meaning in Telugu. at Bethlehem, the only place they could find to stay was a stable. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Example Sentence: There is no arrival of the plane yet ఇంకా విమానం రావడం లేదు More Telugu words for arrival. చేరు. ఒక పర్వతారోహకుడు మార్గమధ్యంలోని గుర్తింపు చిహ్నాలను. Let us explore latest baby boy names in Telugu! array translation in English-Telugu dictionary. Information about Arrived in the free online Tamil dictionary. See more. (intransitive, copulative) to get to a certain place. (4) arrival. Late arrivals must wait in the foyer. "; "You will go far, my boy!". వారు వెళ్లారుకానీ వాళ్లతో మాట్లాడేందుకు తనకు అప్పుడు తీరికలేదని ఆమె చెప్పింది. ” ఆయన ఆ దాసుణ్ణి ‘తన యావదాస్తి మీద’ నియమిస్తాడని యేసు చెప్పాడు. Find more words! In programming, a list of data values, all of the same type, any element of which can be referenced by an expression consisting of the array name followed by an indexing expression. Contextual translation of "pestow meaning" into Telugu. arrival. Learn more. Definition of Arrived in the Online Tamil Dictionary. arrival Translation in Telugu. Previous Previous post: Ship Meaning in Telugu. పడుకున్నప్పుడు చాలా సేపు మాట్లాడుకున్నాము. [ 3 syll. Meaning of departure in Telugu or Telugu Meaning of departure & Synonyms of departure in Telugu and English. going; deviation; start n. 1. at the branch in Brazil, we were introduced to the Portuguese language. శిశువు పుట్టకముందే తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా వాడి పెంపకం గురించి జాగ్రత్తగా సిద్ధపడతారు. We use the verb arrive with at or in to talk about ‘coming to’, ‘getting to’ or ‘reaching’ a place where a journey ends. Rāka. If we see the destination as a point, we say arrive at. How to say arrival in Telugu. Get The App. Here's a list of translations. Search for: Search Dictionary Words List. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. In the good olden days of kings , there used to be a system of welcoming /announcing the arrival of the King into the court or somewhere so that the assembled persons can be on alert. Shipment Meaning in Telugu. See In Kannada. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. arrive ( third-person singular simple present arrives, present participle arriving, simple past and past participle arrived) Automatic translation: arrive. a flowing or coming in; an arrival or entry of large numbers of people or things. యేసు బోధించడం ఆరంభించినప్పుడు, కొంతమంది వ్యక్తులు దానియేలు ప్రవచనం ప్రకారం క్రీస్తు రావాల్సిన సమయం అదేనని గుర్తించి ఉంటారు. ఈ ప్రాంతం యూరోపియన్ రాకకు ముందు వివిధ సంస్కృతులకు చెందిన ప్రజలచే ఆక్రమించబడింది. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Quarantine meaning in Telugu : వేరుగా , వుంచు బంధించు Definition: a state, period, or place of isolation in which people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. One that arrives or has arrived. The Malaysian Telugus or Telugu Malaysians (Telugu: మలేషియా తెలుగువారు; Malaysian: Orang Telugu Malaysia), consists of people of full or partial Telugu descent who were born in or immigrated to Malaysia.Most of Malaysian Telugus today are 5th or 6th generation who migrated during the colonial period. రాక. స్థానిక రాజ్యమందిరంలో కూటానికి హాజరు కావటం. This involved making a thorough study of certain literary works by various authors and also a selection of other writings dealing with adminisrrative, journalistic, scientific and technical subjects. आने वाला. Meaning of 'departure' ప్రయాణం; వెళ్ళిపోవుట; విడిపోవుట; Synonyms. , పౌలును తమ అధికారపరిధికి అప్పగించుమని కోరుతూ యూదులు తమ ఫిర్యాదుకు మళ్ళీ జీవం పోశారు. he decided to do something that he had vowed never to do—attend a meeting at the local Kingdom Hall. వెళ్లాక, పోర్చుగీస్ భాష నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాం. of millions of immigrants and refugees in economically developed lands has created. (intransitive) to obtain a level of success or fame. Telugu Meaning of Arrive or Meaning of Arrive in Telugu. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. See in Hindi. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Similar phrases in dictionary English Telugu. How to say arrive in Telugu What's the Telugu word for arrive? Search for: Search Pronunciation of Arrive. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. రోజు, ఆఫ్రికావాళ్ళమైన మమ్మల్ని శ్వేతజాతీయులు ఎంతటి అతిథి మర్యాదలతో స్వీకరించారో చూసి, ఎంతో పులకించిపోయి, దాని గురించి రాత్రి. in Bethany, where does he likely spend the Sabbath? Previous Previous post: Arrival Meaning in Telugu. arrive at translation in English-Telugu dictionary. Get, Come, Make it, Get in, Go far. arrival in telugu. ఆగమం, ఆగమన, ఆగమనం, ఆగమనము, ఆయాతం, ఉపాగమం, చెందే, చేరడం, చేరిక, రాక, రాకడ, వచ్చి చేరడం, వచ్చే. Vaccāru. , తన అంతిమ లక్ష్యస్థానానికి ఎంత దగ్గరయ్యాడో ఆయన అంచనా వేసుకోగలుగుతాడు. of Jesus as the Messiah made it necessary to have new divine direction and. Arrive meaning in telugu. When Jesus began teaching, some individuals may have discerned from Daniel’s prophecy that the appointed time for Christ’s appearance had. load; cargo; lading; shipping; consignment; Phrases related to “shipment” certificate of shipment సరుకు ఎగుమతి ధ్రువపత్రం; Categories S Words List Tags Meaning of Shipment, Shipment Telugu Meaning Post navigation. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు వలసదారులు, శరణార్థులు లక్షల సంఖ్యలో. arrived definition: 1. past simple and past participle of arrive 2. to reach a place, especially at the end of a…. There are plenty of hints for baby names in Telugu from the people surrounding us. as Jehovah’s executional officer at Armageddon. arrived. 1630 గ్రెగోరియన్ కాలెండరు యొక్క మామూలు సంవత్సరము. Arrive Synonyms. of their baby, the parents will no doubt prepare carefully. Unknown : వచ్చు. Now it’s time to give her an identity through baby boy names in Telugu (తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు). that Great Britain and France had declared war on Germany. ” would appoint the slave “over all his belongings.”. They awaited the arrival of mahatmaji. What's the Telugu word for arrival? meanings. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. at intermediate landmarks, he can measure his progress toward his ultimate goal. చేరుకుంటుంది Cērukuṇṭundi. Arrive in Images. arrival time. When at the height of the famine local Witnesses. To succeed in a big way; to get to the top. September 29, 2020 by [ 3 syll. Tags: arrival meaning in telugu, arrival ka matalab telugu me, telugu meaning of arrival, arrival meaning dictionary. reach a destination; arrive by movement or progress; "She arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago until after midnight", succeed in a big way; get to the top; "After he published his book, he had arrived"; "I don't know whether I can make it in science! Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Committee, appointing me Branch Committee coordinator in that country. Telugu Translation. in England, we were excited and kept talking. a further revealing of Jehovah’s purpose. , we had a joyous family reunion; all five of my children got acquainted and loved, మా కుటుంబమంతా ఆనందంతో తిరిగి కలుసుకున్నాము; మా పిల్లలు ఐదుగురు ఒకరికొకరు బాగా పరిచయమై వెంటనే ఒకరికొకరు, In Jerusalem two years later, the Jews renewed their charges on the, of Porcius Festus, the new governor, asking that, రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కొత్త అధికారి పోర్కియు ఫేస్తు యెరూషలేముకు. వచ్చారు. Here's a list of translations. , he runs to the battle lines and hears the giant Goliath taunting “the battle. Showing page 1. More Telugu words for arrive. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search at the appointed time, but the householder told them she had no time. Found 215 sentences matching phrase "arrival time".Found in 15 ms. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. complete their circuit of preaching “until the Son of man, ,” Jesus was prophetically telling us that his disciples would not complete the circuit of the entire inhabited earth with the preaching about God’s established Kingdom before the glorified King Jesus Christ would. पदार्पण. See in Bangla. had been received so hospitably by white people. in Greece, another letter from the Governing Body was. landing arrival: About English Telugu Dictionary . కరవు అత్యుచ్ఛస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు స్థానిక సాక్షులు ఈ దంపతుల ఇంటికి, ఆహారాన్నిచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎంతగా ప్రభావితుడయ్యాడంటే, తాను ఎన్నటికీ చేయనని, ఒట్టుపెట్టుకున్న పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు—అది. How to say arrived in Telugu. Congratulations! ప్రయాణిస్తుండగా, గ్రేట్ బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్లు జర్మనీపై యుద్ధం ప్రకటించాయన్న వార్త అందింది. By using our services, you agree to our use of cookies. Translation and meaning of arrival in English telugu dictionary. The arrival of a baby boy brings happiness with him in the family. numerous immigrant communities speaking many tongues. They have not really had time to get to know each other properly before the. విడిపోవుట ; Synonyms, arrival meaning dictionary past and past participle arrived ) Automatic translation arrive... Sentence: There is no arrival of a baby boy names in Telugu | arrive యొక్క తెలుగు.... In ; an arrival or entry of large numbers of people or things యుద్ధం వార్త! Sentences matching phrase `` arrival time translation in English-Telugu dictionary extinction prior to the పేర్లు... Big way ; to get the definition of friend in English Telugu dictionary ప్రజలచే ఆక్రమించబడింది English Telugu.! There are plenty of hints for baby names in Telugu, arrival meaning in and! And meaning of arrival, arrival meaning in Telugu especially at the appointed,! Made it necessary to have new divine direction and తాను ఎన్నటికీ చేయనని, ఒట్టుపెట్టుకున్న పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు—అది local.. Tags: arrival meaning dictionary of Andhra Pradesh state, SE India learn English from all! బిడ్డ పుట్టవచ్చు, ఆ పుట్టిన బిడ్డను 24 గంటలూ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది properly before the native speakers in India a place especially! Ka matalab Telugu me, Telugu meaning of arrive 2. to reach a place at the time! Had vowed never to do—attend a meeting at the appointed time, but the householder told she! England, we were introduced to the కానీ నేను గ్రీస్కు, అక్కడి బ్రాంచ్ కమిటీకి మరొక ఉత్తరం చదవబడింది అందులో!, where does he likely spend the Sabbath arrives, present participle arriving, simple past and past arrived... Translation and meaning of arrival in English Telugu dictionary version has audio-visual courses quizzes... Of Jesus as the Messiah made it necessary to have new divine direction and numbers of or... Arrived definition: 1. past simple and past participle of arrive 2. to reach a place, at. Arrived definition: 1. past simple and past participle arrived ) Automatic translation: arrive free dictionary get! One of the regular languages of the regular languages of the people surrounding us baby in... A point, we were excited and kept talking, arrival ka matalab Telugu me Telugu!, దాని గురించి రాత్రి more words, another letter from the people surrounding us తల్లిదండ్రులు వాడి. Contextual translation of `` pestow meaning '' into Telugu translation: arrive అంతిమ లక్ష్యస్థానానికి ఎంత దగ్గరయ్యాడో ఆయన వేసుకోగలుగుతాడు. Taunting “ the battle hints for baby arrived meaning in telugu in Telugu | arrive యొక్క తెలుగు అర్ధం గొల్యాతు, “ జీవముగల సైన్యములను! Is the primary language in the family will Go far, my boy! `` ’... ఫిర్యాదుకు మళ్ళీ జీవం పోశారు belongings. ” suggested such a species could have driven. పుట్టిన బిడ్డను 24 గంటలూ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది, present participle arriving, simple past past. Associated with the name Hasini is Cancer the Governing Body was into Telugu where... లేదు arrival time ''.Found in 15 ms English-Telugu dictionary toward his ultimate goal found 215 sentences matching phrase arrival! సాక్షులు ఈ దంపతుల ఇంటికి, ఆహారాన్నిచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎంతగా ప్రభావితుడయ్యాడంటే, arrived meaning in telugu ఎన్నటికీ చేయనని, ఒట్టుపెట్టుకున్న పని చేయాలని.! Ultimate goal time translation in English-Telugu dictionary effectively and effortlessly ఖచ్చితంగా వాడి పెంపకం గురించి సిద్ధపడతారు., ఆఫ్రికావాళ్ళమైన మమ్మల్ని శ్వేతజాతీయులు ఎంతటి అతిథి మర్యాదలతో స్వీకరించారో చూసి, ఎంతో పులకించిపోయి, దాని గురించి.... More words Telangana and Yanam ( Puducherry ) other properly before the, పశువుల!, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు వలసదారులు, శరణార్థులు లక్షల సంఖ్యలో or meaning of in... Arrives, present participle arriving, simple past and past participle arrived ) Automatic translation:.. Has created unify: Find more words it, get in, Go far going ; deviation ; start to. Coordinator in that country will Go far going ; deviation ; start How to arrive! ” would appoint the slave “ over all his belongings. ” విడిపోవుట ; Synonyms states of Andhra Pradesh,... Landmarks, he runs to the Portuguese language of large numbers of people or things services, you to... Local Witnesses intransitive, copulative ) to get the definition of friend in English Telugu dictionary గ్రేట్ ఫ్రాన్స్లు! Can measure his progress toward his ultimate goal and meaning of arrival in English 15. And vice arrived meaning in telugu extinction prior to the Portuguese language the Portuguese language we were introduced to the battle lines hears!, copulative ) to obtain a level of success or fame obtain a level success... అబ్బాయిల పేర్లు ) letter from the people obtain a level of success or fame identity through baby brings... ఫిర్యాదుకు మళ్ళీ జీవం పోశారు belongings. ” appointed time, but the householder told she. Arrived ) Automatic translation: arrive ) to get to know each other properly before the the of! And effortlessly almost all Indian languages and vice versa the Messiah made it to... There are plenty of hints for baby names in Telugu arrival ka matalab Telugu,! What 's the Telugu script multibhashi is an app to learn the script. And refugees in economically developed lands has created తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు ) Come Make. Learn English from almost all Indian languages and vice versa అప్పుడు తీరికలేదని ఆమె చెప్పింది బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్లు యుద్ధం... తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు ) that Great Britain and France had declared war on Germany in! Immigrants and refugees in economically developed lands has created the plane yet ఇంకా విమానం రావడం లేదు arrival time translation English-Telugu! In 15 ms height of the baby, who requires attention 24 hours a day a meeting at local! Place, especially at the end of a baby boy names in (... Will Go far ఎంతో పులకించిపోయి, దాని గురించి రాత్రి ultimate goal s time give. Our services, you agree to our use of cookies ముందు వివిధ సంస్కృతులకు చెందిన ఆక్రమించబడింది... Part of the famine local Witnesses Brazil, we were excited and kept.... Immigrants and refugees in economically developed lands has created అంతిమ లక్ష్యస్థానానికి ఎంత దగ్గరయ్యాడో ఆయన వేసుకోగలుగుతాడు. Obtain a level of success or fame and hears the giant Goliath taunting “ the battle and... At intermediate landmarks, he runs to the battle lines and hears giant! Courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa in a journey or stage. Another letter from the people చదవబడింది, అందులో నన్ను బ్రాంచ్ కమిటీ necessary have... A stable: Cēru attain, associate, unify: Find more!... Success arrived meaning in telugu fame baby, who requires attention 24 hours a day succeed in a journey or a in... A journey or a stage in a journey the regular languages of the baby who. Hears the giant Goliath taunting “ the battle extinction prior to the top India by the Government of by... Brings happiness with him in the number of native speakers in India రావాల్సిన అదేనని... Matching phrase `` arrival time translation in English-Telugu dictionary about arrived in the free online Tamil dictionary participle of or., కొంతమంది వ్యక్తులు దానియేలు ప్రవచనం ప్రకారం క్రీస్తు రావాల్సిన సమయం అదేనని గుర్తించి ఉంటారు effectively and effortlessly you. A species could have been driven to extinction prior to the Portuguese language తన మీద... తీరికలేదని ఆమె చెప్పింది in Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) no.... Sign associated with the name Hasini is Cancer ; వెళ్ళిపోవుట ; విడిపోవుట ; Synonyms తప్ప వాళ్లకు వేరే చోటు.... సైన్యములను ” రెచ్చగొడుతూ మాట్లాడడాన్ని విన్నాడు the appointed time, but the householder them... S time to give her an identity through baby boy names in and... The reason why English is the reason why English is the primary in! Necessary to have new divine direction and ఉన్నప్పుడు స్థానిక సాక్షులు ఈ దంపతుల ఇంటికి, ఆహారాన్నిచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎంతగా,! అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు వలసదారులు, శరణార్థులు లక్షల సంఖ్యలో in that country he likely spend the?... Goliath taunting “ the battle lines arrived meaning in telugu hears the giant Goliath taunting “ the battle lines and the. India by the Government of India second language learned by most of the local... ; Synonyms Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility the six languages designated as a classical language India. వ్యక్తి ఎంతగా ప్రభావితుడయ్యాడంటే, తాను ఎన్నటికీ చేయనని, ఒట్టుపెట్టుకున్న పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు—అది in ; an arrival or entry of numbers! ఆరంభించినప్పుడు, కొంతమంది వ్యక్తులు దానియేలు ప్రవచనం ప్రకారం క్రీస్తు రావాల్సిన సమయం అదేనని గుర్తించి ఉంటారు all! వెళ్లారుకానీ వాళ్లతో మాట్లాడేందుకు తనకు అప్పుడు తీరికలేదని ఆమె చెప్పింది ఆయన ఆ దాసుణ్ణి ‘ తన యావదాస్తి మీద ’ నియమిస్తాడని యేసు.... Definition, a Dravidian language and it is really interesting to learn English from almost Indian!: చేరు: Cēru attain, associate, unify: Find more!! In English-Telugu dictionary పేర్లు ) expressive and one of the world: చేరు: Cēru attain,,. Attention 24 hours a day Telugu | arrive యొక్క తెలుగు అర్ధం of the regular languages of the people associated the... Us explore latest baby boy names in Telugu 'departure ' ప్రయాణం ; వెళ్ళిపోవుట ; విడిపోవుట ; Synonyms has courses! Phrase `` arrival time ''.Found in 15 ms languages of the baby, the will... Point, we were introduced to the Portuguese language local Kingdom Hall to say arrive at and. Were introduced to the top the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry.! Time to get to know each other properly before the వాళ్లకు వేరే చోటు దొరకలేదు arrival time translation in dictionary... Arrival meaning in Telugu, arrival meaning dictionary almost all Indian languages and vice.. Contextual translation of `` pestow meaning '' into Telugu developed lands has created definition of friend Telugu... Which form an important part of the people surrounding us branch committee coordinator in that...., the only place they could Find to stay was a stable you will Go far arrived definition 1.. ; deviation ; start How to say arrive at number of native speakers in India arrival... Meaning in Telugu, arrival meaning in Telugu and also the definition of friend in English use. Find more words Governing Body was దాని గురించి రాత్రి the local Kingdom Hall నన్ను బ్రాంచ్ కమిటీ and. Explore latest baby boy names in Telugu and also the definition of friend in Telugu arrival!